Kaip ir kiekvienais metais, nuo šv. Velykų iki Atvelykio Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje vyks Dievo gailestingumo savaitė. Tikintieji rinksis drauge melstis ir dėkoti Dievui už nesibaigiančią Jo malonę ir visas gautas dovanas. Šia proga norime papasakoti apie dvi knygas, kurios leistų naujai pažvelgti į Dievo gailestingumo slėpinį.

Knyga „Gailestingieji šventieji“ – tai trumpas Gailestingumą patyrusių ir jį dalijusių žmonių paveikslas. Čia pažinsite šventuosius ir palaimintuosius, kurie  troško visą save atiduoti kitiems, kad tik kuo daugiau žmonių pasinertų į Jėzaus gailestingumo versmes. Knygoje glaustai pristatomi Bažnyčios šventieji nuo ankstyvųjų amžių iki šių dienų. Pateikiamos šventųjų biografijos, jų liudijimai ar apmąstymai. Tai vienuolijų steigėjai (pal. Motina Teresė, šv. Vincentas Paulietis), šeimos tėvai bei motinos (šv. Joana Bereta Mola, pal. Elžbieta Kanori Mora), misionieriai (šv. Petras Klaveras ir garbingasis Marčelas Kandija), kovotojai už žmonių teises (šv. Kotryna Marija Dreksel ir Dievo tarnaitė Doroti Dei), kunigai (šv. Arso klebonas ir šv. Leopoldas Mandikas) ir karaliai (pal. Vladimiras Gika). Kai kurių iš jų kanonizacijos procesai dar vyksta, tačiau juos jau dabar galime laikyti tikrais šventaisiais – dėl jų liudijimų ir tikėjimo išpažinimo. Skirtingos šių žmonių profesijos, gyvenimo patirtys ir pasirinkti keliai leidžia pamatyti spalvingą Gailestingumo veidą ir pajusti Bažnyčios visapusiškumą.

Knygoje „Gailestingumo palyginimai“ naujai aptariami aštuoni mums gerai žinomi šv. Luko evangelijos palyginimai apie gailestingumą: pasiklydusi avelė; pamesta ir surasta drachma; sūnus palaidūnas; du skolininkai ir skolintojas; gerasis samarietis; turtuolis ir vargšas Lozorius; neteisingas teisėjas ir įkyri našlė; fariziejus ir muitininkas šventykloje. Gilindamiesi į šiuos palyginimus, atveriančius naujus Evangelijos kelius, tarsi iš naujo išgirsime Jėzaus mokymą, vedantį mus meilės Dievui ir artimui link. Įsigilinti nereiškia vien suprasti, ko ten mokoma, pirmiausia reikia atpažinti, koks mūsų vaidmuo tame pasakojime. Dėl to knygos autorius nuolat kelia klausimus apie palyginimo prasmę, kilmę, jo paskirtį ar skaitančiųjų auditoriją. Šitaip jis provokuoja ne tik pasyviai perskaityti apie šimtus kartų Bažnyčioje girdėtus pasakojimus, bet aktyviai įsitraukti ieškant atsakymų, stengiasi parodyti, jog Jėzaus žodžiai šiandien kaip niekad aktualūs mėginant keisti savo gyvenimą. Pasak popiežiaus Pranciškaus, „šiuose palyginimuose pirmiausia pabrėžiamas Tėvo džiaugsmas atleidimo akimirką. Viskas jame byloja apie gailestingumą ir atjautą.“

Knyga aktuali kiekvienam ieškančiam naujo ir konkretaus žvilgsnio į Gailestingumo palyginimus šv. Luko evangelijoje. Ji tinka tiek pamokslus ruošiančiam kunigui, tiek kiekvienam sąmoningam pasauliečiui.

Knygas parengė Popiežiškosios naujosios evangelizacijos taryba, išleido „Magnificat leidiniai“, vertė Liucija Černiuvienė ir Ieva Venskevičiūtė.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *