1912 m. birželio 2 d. Kuršeliuose (Trušelių vls., Klaipėdos aps.) gimė Ansas Trakis, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis, išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas.

Ansas Trakis gimė pasiturinčių ūkininkų Trūdės Baltrytės ir Miko Trakių šeimoje. Gausiame vaikų būryje jis buvo septintas vaikas. Tėvas Mikas Trakis buvo Dievo žodžio sakytojas, pasižymėjęs puikia iškalba.

Baigęs Šimkų pradžios mokyklą, Ansas Trakis mokslus tęsė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1928 m. prisidėjo kuriant lietuvių evangelikų šalpos ir kultūros draugiją „Jaunųjų Sandora“, buvo lietuvių moksleivių kultūros draugijos „Aušra“ valdybos narys, vadovavo Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnytiniam chorui. 1934 m. pradėjo teologijos studijas VDU Kaune, buvo studentų draugijos „Mažoji Lietuva“ valdybos narys, universiteto choro valdybos pirmininkas. 1936 m. rudenį uždarius VDU Evangelikų teologijos fakultetą, Ansas Trakis 1936–1939 m. teologiją ir filosofiją toliau studijavo Bazelio universitete, studijas baigė 1940 m. Ciuricho universitete, Šveicarijoje. 1936 ir 1938 m. dalyvavo Ženevos ekumeniniuose seminaruose, 1937 m. atstovavo lietuvių evangelikų jaunimui Pasaulio bažnyčių suvažiavime Oksforde, Anglijoje.

Kunigas Ansas Trakis (dešinėje) su chorvedžiu Jurgiu Lampsačiu (kairėje) ir kompozitorium Vladu Jakubėnu (viduryje) 1972 m. „Tėviškės“ parapijos choro įrašytos kantatos „Pranaše didis“ plokštelės sutiktuvėse

1940 m. liepos 28 d. Tauragėje įšventintas kunigu, tarnavo Tauragės ir Šilalės evangelikų liuteronų parapijose. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai, 1944 m. Ansas Trakis pasitraukė į Vokietiją. 1945–1947 m. kunigavo Hofo mieste Bavarijoje, taip pat rūpinosi lietuvių evangelikų sielovada Vunzydelio, Bambergo ir Šveinfurto stovyklose. Buvo vienas organizatorių Hanau stovykloje 1946 m. gegužės 30 d. surengto bendro lietuvių evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų suvažiavimo, kuriame suformuota laikinoji lietuvių evangelikų Vyriausioji bažnyčios taryba. 1948 m. išrinktas Lietuvių evangelikų liuteronų tremties bažnyčios vicesenjoru. Kelerius metus Ansas Trakis organizavo evangeliškojo lietuvių jaunimo veiklą, rengė jaunimo kursus-suvažiavimus (dažniausiai Imbshausene), nuo 1949 m. buvo lietuvių evangelikų skautų vyriausiasis dvasinis vadovas (Skautų sąjunga jo darbus įvertins „Lelijos“ ir „Geležinio vilko“ ordinais). 1949 m. gruodžio 4 d. Švabiš-Gmundo stovykloje kunigas Ansas Trakis susituokė su iš Biržų kilusia gydytoja Adele Ivaškaite (1920–1988), kuri aktyviai talkins jo dvasinėje tarnystėje.

1951 m. sutuoktiniai persikėlė į JAV ir įsikūrė Čikagoje. Tais pačiais metais kunigas Ansas Trakis drauge su kitais įsteigė naują lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapiją ir tapo jos pirmuoju klebonu, parėmė lituanistinės K. Donelaičio mokyklos steigimą. 1951 m. kunigas Ansas Trakis buvo išrinktas ir Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios vyriausiosios tarybos vicepirmininku. Lankė daugelį lietuvių evangelikų liuteronų parapijų JAV ir Kanadoje. Redagavo evangelikų liuteronų leidinius „Evangelijos žodis“ (1951–1955 m.),  „Svečias“ (nuo 1957 m.), „Tėviškės parapijos žinios“ (nuo 1967 m.).

1952 m. kartu su bendraautoriais parengė „Palydovą lietuviui evangelikui svetur“, 1956 m. išleido evangeliškų giesmių rinkinį, o 1957 m. ir giesmyną su maldomis. Aktyviai veikė JAV lietuvių bendruomenėje, 1957–1959 m. buvo BALF’o Čikagos apygardos valdybos pirmininkas, daug laiko skyrė Mažosios Lietuvos draugijai. 1955–1957 m. dėstė sistematinę teologiją Augustanos koledže Rok Ailende, Ilinojaus valstijoje.

1963 m. kunigas Ansas Trakis atstovavo Lietuvių evangelikų liuteronų tremties bažnyčiai Pasaulio Liuteronų Sąjungos suvažiavime Helsinkyje, Suomijoje, 1970 m. – Eviane, Prancūzijoje, o 1977 m. – Dar es Salame, Tanzanijoje.

Siekdamas tarpbažnytiniuose ir kituose susitikimuose svariau atstovauti Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčiai, kunigas senjoras Ansas Trakis siūlė analogiškai kaip ir daugelyje kitų liuteronų bažnyčių įvesti vyskupo pareigas. Okupuotoje Lietuvoje evangelikų liuteronų bažnyčioje vyskupo titulas kunigo senjoro Jono Kalvano pastangomis buvo įvestas 1976 m. Išeivijos Sinode šiuo klausimu vieningos nuomonės nebūta iki 1991 m. Kunigas Ansas Trakis vyskupu konsekruotas 1983 m. gruodžio 4 d. Latvių evangelikų liuteronų tremties bažnyčios arkivyskupo Arnoldo Lūsio (1908–1993) lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijoje Toronte, Kanadoje.

Vyskupas Ansas Trakis netikėtai mirė 1986 m. birželio 23 d. Čikagoje. Palaidotas Čikagos Tautinėse lietuvių kapinėse.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *