1913 m. lapkričio 11 d. Diegliuose (Agluonėnų vls., Klaipėdos aps.) gimė Martynas Klumbys, evangelikų liuteronų kunigas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas.

Martynas Endrius Klumbys (Martin Andreas Klumbies) gimė ūkininkų Martyno ir Anos (g. Macaitės) Klumbių šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Diegliuose. 1922 m. tėvams įsigijus 25 ha ūkį Dvyliuose, šeima įsikūrė čia. 1927 m. rugsėjo 18 d. Martynas Klumbys buvo konfirmuotas Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Laisvu nuo ūkio darbų laiku Martynas Klumbys gilinosi į Šventąjį Raštą, mokėsi groti mandolina, giedojo Vanagų „Jaunųjų Sandoros“ chore, buvo šio choro valdybos pirmininkas, skaitė religinio turinio paskaitas. 1931–1932 m. mokėsi žemės ūkio mokykloje, 1934–1939 m. lankė kunigo dr. Viliaus Gaigalaičio teologijos kursus Klaipėdoje.

1940 m. rugsėjo 3 d. Martynas Klumbys buvo pašauktas į Vokietijos kariuomenę, po apmokymų Tilžėje kovėsi Rytų fronte. 1942 m. sausio 11 d. buvo sunkiai sužeistas prie Vitebsko. Po ilgo gydymo 1943 m. pradžioje iš kariuomenės demobilizuotas. Nuo 1944 m. lapkričio 26 d. iki 1946 m. birželio 1 d. kalintas sovietiniuose karo belaisvių lageriuose Lietuvoje ir Estijoje.

1998 m. Vokietijoje Stephano Zehnle’ės leidykloje išleista kun. Martyno Klumbio prisiminimų knyga.

Grįžęs iš lagerių, Martynas Klumbys ėmėsi Klaipėdos krašte organizuoti bažnytinius chorus, telkti surinkimus. 1947 m. gruodžio 7 d. Šilutėje pripažintas sakytoju. 1950 m. balandžio 26 d. Tauragėje išrinktas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios laikinosios Konsistorijos nariu – reikalų vedėju.

1951 m. birželio 10 d. Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje Martynas Klumbys ordinuotas kunigu diakonu. Ordinacijai vadovavo Konsistorijos pirmininkas kun. Ansas Baltris (1884–1954) ir kunigas diakonas Jurgis Sprogys (1902–1967). Po savaitės, birželio 17 d., Martynas Klumbys oficialiai įvestas Ramučių evangelikų liuteronų parapijos kunigu. Pamaldas taipogi laikė Šilutėje, Vyžiuose, Naustubriuose (Katyčiuose), Rukuose, Saugose, Nidoje, Kintuose, Klaipėdoje, Rusnėje…

1951 m. lapkričio 10 d. Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje kunigas diakonas Martynas Klumbys susituokė su Ema Kybelkaite, diakono Adomo Kybelkos dukterimi, vargonininke. Šeima susilauks penkių vaikų.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje 1955 m. kilus bažnytiniam ginčui, Martynas Klumbys oponavo tuometinei bažnyčios vadovybei. Ginčams nerimstant, 1959 m. gruodžio 10 d. kunigas diakonas Martynas Klumbys su šeima iš sovietų okupuotos Lietuvos „repatrijavo“ į Vakarų Vokietiją (atsisveikinimo pamaldas Ramučių evangelikų liuteronų bažnyčioje laikė 1959 m. gruodžio 6 d.), įsikūrė Bensheime. Vokietijoje kunigo tarnystę nuo 1960 m. sausio 22 d. tęsė Reichenbache-Odenvaldėje (Heseno žemėje), aptarnavo Balkhauzeno parapijos ligoninę Jugenheime ir keturias jai priklausiusias senelių prieglaudas. Šalia darbo Vokietijos bažnyčioje, dalyvavo išeivijos veikloje, laikė lietuviškas pamaldas, bendradarbiavo spaudoje, per Veclaro ir Monte Karlo radijo stotis skelbė lietuviškus pamokslus išeivijai ir tikintiesiems Lietuvoje, buvo renkamas Lietuvių evangelikų liuteronų bažnytinės tarybos Vokietijoje vicepirmininku. Lietuvišką bažnytinę veiklą aktyviai tęsė ir 1984 m. rugsėjo 20 d. iš Vokietijos bažnyčios išėjęs į pensiją.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kunigas Martynas Klumbys lankėsi gimtinėje. 1993 m. Klaipėdoje išleido prisiminimų knygą (sutrumpintą iki 110 psl.) „Aš vislab galiu per tą, kurs mane galinčiu daro“, o 1998 m. Ostfilderne – prisiminimų knygą vokiečių kalba „Erweckung und Kirchenkampf. Erinnerungen eines Memelländer Pfarrers“ („Atbudimas ir bažnytinė kova. Vieno klaipėdiškio kunigo prisiminimai“).

Aštuoniasdešimt septynerių sulaukęs kunigas Martynas Klumbys mirė 2001 m. kovo 11 d. Bensheime, čia iškilmingai palaidotas 2001 m. kovo 15 d.

Pagrindinėje nuotraukoje kunigas Martynas Klumbys sako pamokslą pirmosiose atkurtos Vyžių evangelikų liuteronų parapijos pamaldose atgautoje bažnyčioje 1993 m. gegužės 29 d. Nuotrauka Albino Stubros.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *