Šiemet devyniasdešimt metų būtų sukakę Jonui Juozupaičiui, evangelikų liuteronų kunigui, 1986–1991 m. vadovavusiam išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčiai.

Jonas Vilius Juozupaitis gimė 1929 m. vasario 13 d. Kilpinėse (Jucaičių apyl., dab. Šilalės r.) ūkininkų, surinkimininkų Miko ir Elzės (g. Dumašiutės) Juozupaičių šeimoje. Tiek tėvas Mikas Juozupaitis (1903–1986), tiek senelis Jurgis Juozupaitis (m. 1954) buvo Dievo žodžio sakytojai. Antrojo pasaulinio karo audros ir Lietuvos okupacija šeimą galiausiai nublokš už Atlanto.

Pradinę mokyklą Jonas Juozupaitis baigė Lietuvoje, vidurinę – Vokietijoje. 1950 m. su tėvais, trimis broliais ir seserimi persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, čia įsijungė į Čikagos Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapiją.

Kunigo Jono Juozupaičio tėvai Elzė ir Mikas Juozupaičiai, XX a. trečias dešimtmetis. Nuotrauka iš Romo Delkaus šeimos albumo.

Atlikęs dvejų metų privalomąją tarnybą JAV kariuomenėje, Jonas Juozupaitis 1954 m. vasarį pradėjo studijuoti Ilinojaus universitete Čikagoje. Vienus metus studijavo psichologiją ir prekybą Vakarų Naujosios Meksikos universitete Silvero mieste, Naujosios Meksikos valstijoje. Studijas tęsė ir 1958 m. verslo administravimo bakalauro laipsniu baigė Liuterio kolegijoje Dekoros mieste, Ajovos valstijoje. Lygiagrečiai nuo 1957 m. studijavo teologiją Concordia seminarijoje Springfilde, Ilinojaus valstijoje.

1958 m. rugpjūčio 30 d. Jonas Juozupaitis vedė iš Tauragės parapijos kilusią Erną Čėsnaitę (1933–2017), aktyvią Ziono parapijos narę. Šeima susilauks sūnaus Jono ir dukters Heidi.

Po metus trukusios kunigo padėjėjo – vikaro praktikos Šv. Pauliaus evangelikų liuteronų bažnyčioje Šeboigane, Viskonsino valstijoje, 1961 m. gegužės 30 d. Jonas Juozupaitis gavo Springfildo Concordia teologinės seminarijos diplomą ir birželio 18 d. buvo ordinuotas kunigu Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioje Čikagoje. Naująjį kunigą ordinavo Springfildo teologinės seminarijos profesorius, kunigas dr. Clarence’as Spiegelis ir Ziono parapijos kunigas Jonas Pauperas, dalyvaujant ir Čikagos lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapijos kunigui Ansui Trakiui. Po ordinacijos Jonas Juozupaitis išvyko kunigauti į Konektikuto valstijos Voterberio Šv. Jono evangelikų liuteronų parapiją, kurioje sekmadienio pamaldas laikė anglų ir vokiečių kalbomis, o kartą per mėnesį ir lietuviškai.

1963 m. rudenį Jonas Juozupaitis grįžo į Čikagą, gavęs Santarvės (Concordia) evangelikų liuteronų parapijos kvietimą, kartu perėmė ir šiaurės Čikagos Concordia Biblijos instituto direktoriaus pareigas. 1966 m. gegužės 27 d. Concordia teologinėje seminarijoje įgijo sielovados bakalauro („bachelor of divinity“) laipsnį. Nuo 1967 m. kunigavo Šv. Martyno evangelikų liuteronų parapijoje pietų Čikagoje. Abiejose Čikagos parapijose pamaldas laikė anglų ir vokiečių kalbomis. Be to 1967–1974 m. dėstė tikybą pietų Čikagos Liuterio vidurinėje mokykloje. 1971 m. rugpjūčio 18 d. įgijo ugdymo administravimo magistro laipsnį Concordia mokytojų kolegijoje River Foreste, o 1973 m. Concordia teologinėje seminarijoje – sielovados magistro („master of divinity“) laipsnį.

1971 m. gegužės 22 d. netikėtai mirus Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos kunigui Jonui Pauperui, užimti jo vietą buvo pakviestas Jonas Juozupaitis ir 1972 m. sausio 23 d. įvestas naujuoju šios parapijos kunigu. Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos, kurioje pamaldos laikytos lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis, klebonu Jonas Juozupaitis tarnaus daugiau nei trisdešimt metų.

1974 m., dėl pasikeitusios aplinkos senosios Ziono bažnyčios kaimynystėje Čikagoje, kunigo Jono Juozupaičio vadovaujama parapija nusprendė įsigyti naujesnį bažnyčios pastatą pietvakariniame Čikagos priemiestyje Oak Lawn. Čia prie renovuotos bažnyčios 1982 m. pristatyta nauja parapijos salė, įrengtos sekmadieninės mokyklos ir raštinės patalpos.

Šalia tarnystės parapijoje kunigas Jonas Juozupaitis aštuoniolika metų buvo Misūrio Sinodo Liuteronų Bažnyčios Šiaurės Ilinojaus apygardos („distrikto“) dekanas bei kunigų patarėjas –sielovadininkas, vieną kadenciją buvo šios apygardos Direktorių tarybos narys. Daugelį metų buvo Sent Luiso, Misūrio valstijoje, Concordia istorinio instituto Etninio komiteto narys, sekretorius.

Kunigas Jonas Juozupaitis aktyviai dalyvavo įvairioje išeivijos veikloje. 1972 m. JAV Kongreso Atstovų rūmuose Vašingtone minint Vasario 16-ąją, Amerikos visuomenei primenant apie sovietų okupuotą Lietuvą, Jonui Juozupaičiui patikėta sukalbėti maldą. 1973 m. birželio 24 d., artėjant Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos sesijai Helsinkyje, kartu su kitais Lietuvių evangelikų tarybos nariais kunigas Jonas Juozupaitis pasirašė JAV prezidentui Richardui Nixonui skirtą kreipimąsi, kuriuo primintas Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijos klausimas ir prašyta JAV pagalbos.

Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia, 2015 m. Nuotraukos autorius Valdas Aušra.

Greta kitos visuomeninės veiklos kunigas Jonas Juozupaitis 1972–1978 m. buvo Biblijos vertimo į lietuvių kalbą komiteto narys, o nuo 1978 m. pirmininkas. 1983 m. liepos 4 d. buvo išrinktas Lietuvių evangelikų liuteronų Vyriausiosios bažnyčios tarybos sekretoriumi, netrukus išrinktas ir Lietuvių evangelikų tarybos pirmininku. Daugelį metų dalyvavęs Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF) veikloje, nuo 1986 m. buvo vienas šio fondo direktorių, o nuo 1988 m. – vicepirmininkas.

1986 m. birželio 23 d. staiga mirus išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupui Ansui Trakiui, Lietuvių evangelikų liuteronų Vyriausioji bažnyčios taryba 1986 m. rugsėjo 24 d. naujuoju prezidentu paskelbė kunigą Joną Juozupaitį. Išeivijos Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios vadovo pareigas Jonas Juozupaitis ėjo iki 1991 m. liepos 7 d. 1988–2000 m. (su pertrauka) buvo išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų žurnalo „Svečias“ redaktorius.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kunigas Jonas Juozupaitis po daugelio dešimtmečių vėl lankėsi tėvynėje (pirmą kartą 1994 m. pavasarį), rūpinosi pagalba Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai.

2002 m. lapkričio 3 d. iškilmingomis pamaldomis Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioje ilgametis parapijos klebonas Jonas Juozupaitis buvo išleistas į pensiją.

Nesulaukęs aštuoniasdešimties metų jubiliejaus, Jonas Juozupaitis mirė 2008 m. rugpjūčio 25 d. pietvakariniame Čikagos priemiestyje Orland Park, Ilinojaus valstijoje. Po atsisveikinimo pamaldų rugpjūčio 28 d. palaidotas Ziono parapijos Betanijos kapinėse.

Pagrindinėje nuotraukoje kunigas Jonas Juozupaitis pamokslauja Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje, 1999 m. kovo 7 d. Nuotraukos autorius Kęstutis Pulokas

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *