1880 m. spalio 14 d. Trakininkuose (Lumpėnų vls., Tilžės aps.) gimė Mikas Otonas Gudaitis, žurnalistas, literatas, leidėjas, visuomenininkas.

Mikas Otonas Gudaitis

Pradžios mokyklą Mikas Otonas Gudaitis veikiausiai lankė gimtuosiuose Trakininkuose, vėliau mokėsi Tilžėje, lankė Tilžės ir Karaliaučiaus prekybos mokyklas. Iki Pirmojo pasaulinio karo vertėsi prekyba, aktyviai dalyvavo Tilžėje veikusių lietuviškų organizacijų veikloje, priklausė Lietuvių literatūros draugijai, 1913 m. balandžio 13 d. tapo atgaivinto švietėjiško Tilžės lietuvių klubo pirmininku.

Kilus Pirmajam pasauliniam karui, Mikas Otonas Gudaitis buvo pašauktas į Vokietijos kariuomenę ir 1916 m. paskirtas į tuo metu Kaune kaizerinės valdžios leisto laikraščio „Dabartis“ redakciją, čia rašė straipsnius, vertėjavo, užmezgė ryšių su vietos kultūrininkais.

1917 m. Kaune išėjo pirmoji Miko Otono Gudaičio prozos knyga „Lietuvos vaizdeliai“ (etnografinė apybraiža „Dzūkai“ ir legendų motyvais parašytos apysakos „Jūra“ bei „Perlojus“), o 1918 m. – trijų veiksmų pjesė „Jurgis Žiburys“.

Po karo Tilžėje 1920 m. Mikas Otonas Gudaitis išleido knygą „Apysakos iš Prūsų lietuvių gyvenimo“, kuri laikoma viena reikšmingiausių to meto lietuvininkų prozos knygų iki atsiskleidžiant Ievos Simonaitytės (1897–1978) rašytojos talentui.

Miko Otono Gudaičio pjesės „Jurgis Žiburys“ antraštinis lapas.

Nuo 1923 m. Mikas Otonas Gudaitis gyveno Klaipėdoje, bendradarbiavo dienraštyje „Klaipėdos žinios“ bei tris kartus per savaitę ėjusiame „Lietuvos keleivyje“. 1925 m. išleido istorinės publicistikos knygą „Lietuva 1917 metais: kelionės po Lietuva̜ vokiečiu̜ okupacijos metu“, kurioje aprašė Didžiosios Lietuvos būklę kaizerio valdžios laikotarpiu.

1929 m. Mikas Otonas Gudaitis Kaune išleido Petro Kubilevičiaus (1906–1942) Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio sukaktuvėms paminėti sudarytą to meto jaunųjų poetų  kūrybos antologiją „Pirmas dešimtmetis: 18 poetų“ su trumpomis poetų biografijomis ir bibliografijomis bei nuotraukomis.

1927–1929 m. Mikas Otonas Gudaitis buvo dienraščio „Lietuvos keleivis“ vyriausiasis redaktorius, nuo 1936 m. – vietos žinių redaktorius. Taipogi buvo „Lietuvos aido“ korespondentas Klaipėdoje, bendradarbiavo „Santaroje“, „Trimite“, „Mūsų krašte“, priklausė Lietuvos žurnalistų sąjungai.

Per Antrąjį pasaulinį karą Mikas Otonas Gudaitis dėl savo veiklos buvo persekiojamas nacių valdžios, jo likimas po 1941 m. nežinomas. Spėjama, kad apie 1942 m. Mikas Otonas Gudaitis mirė Karaliaučiuje.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *