1918 m. kovo 6 d. Ridikiškėje (Tauragės aps.) gimė Jonas Okas, evangelikų liuteronų kunigas. Baigęs Ridikiškės pradžios mokyklą, mokėsi siuvėjo amato. Našlės mamos namuose dažnai vykdavo surinkimai, kuriuose jis nuo vaikystės klausėsi Dievo žodžio sakytojų pamokslų. Pokario metais Jonas Okas buvo paskirtas dirbti Šakviečio kolūkyje, jam pavestos lauko brigadininko pareigos. Tačiau visą tą laiką jo neapleido dvasinės tarnystės pašaukimas.

1958 m. gegužės 30 d. Jonas Okas buvo įvestas diakono tarnystei Tauragėje, tačiau tik 1963 m. sausio 12 d. tuometinis religijos reikalų įgaliotinis išdavė „Kulto tarnautojo pažymėjimą“, suteikusį jam teisę aptarnauti Švėkšnos, Sudargo, o nuo 1964 m. ir Šilalės parapijas. Kad galėtų pragyventi, šalia tarnystės parapijose dirbo Tauragės medžio apdirbimo įmonėje. Teologiją studijavo prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos įkurtame seminare. 1973 m. balandžio 8 d. Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje Jonas Okas buvo įšventintas kunigu diakonu, o 1978 m. rugpjūčio 13 d, po dvidešimties dvasinės tarnystės metų, ten pat ordinuotas visateisiu kunigu, įteikiant tarnybinį sidabrinį kryžių. Šilutės parapijos kunigu tarnavo dešimtį metų. Be jau paminėtų parapijų, jam dar teks aptarnauti Skirsnemunės, Jurbarko bei Smalininkų parapijas.

Du dešimtmečius, 1975–1995 m., kun. Jonas Okas buvo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos narys. LELB Sinode 1970 m. buvo išrinktas Konsistorijos kandidatu, o 1975 m. kooptuotas jos nariu. 1976 m. Sinode vėl išrinktas Konsistorijos nariu, 1983 m. tapo Konsistorijos pirmininko pavaduotoju, o 1990 m. – Konsistorijos prezidiumo nariu. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai atstovavo Europos bažnyčių ekumeninėse konferencijose Taline (1980 m.), Maskvoje (1983 m.).

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kunigas Jonas Okas aptarnavo Skirsnemunės ir ką tik atsikūrusią Jurbarko parapiją. Mėgo meną ir muziką, turėjo stiprų balsą ir mokėjo daugelį liaudies giesmių melodijų. Jo rūpesčiu paveikslais buvo išdabinta Skirsnemunės bažnyčia. Kunigą žmonės mylėjo už paprastumą, nuoširdumą ir malonų bendravimą.

Kunigas Jonas Okas mirė 2011 m. birželio 1 d. Tauragėje. Po iškilmingų atsisveikinimo pamaldų Tauragės M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje birželio 4 d. palaidotas šalia mamos (mirusios 1991 m. kovo 13 d. 94 metų amžiaus) Tauragės Joniškės kapinėse.

Pagrindinėje nuotraukoje Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia, kurioje kun. Jonas Okas paliko bene ryškiausią pėdsaką. Nuotraukos šaltinis wikipedia.org

 

Comments are closed.