1918 m. gruodžio 15 d. Panevėžyje mirė Rudolfas Lichtenšteinas, evangelikų liuteronų kunigas, mokytojas.

Rudolfas Lichtenšteinas (Rudolph Hans Heinrich Lichtenstein) gimė 1865 m. gruodžio 11 d. Jurbarke muitinės tarnautojo Antono Ernsto Nikolauso ir Amalijos Katerinos Sofijos (g. Dost) Lichtenšteinų šeimoje, kurioje augo su jaunesniu broliu Edvardu ir seserimis Lina ir Lilli. Pakrikštytas Kybartų evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Kun. Rudolfas Lichtenšteinas

Mokyklą Rudolfas Lichtenšteinas pradėjo lankyti Jurbarke, čia per nelaimingą atsitikimą neteko kairiosios akies, tačiau tai tolesniems mokslams nesutrukdė. 1878–1882 m. Rudolfas Lichtenšteinas lankė privačią kunigo Cinko (Zink) mokyklą, 1883–1885 m. toliau mokėsi gimnazijoje Rygoje. Tęsdamas giminės tradiciją, – kiekvienoje šios giminės kartoje nuo 1636 m. buvo evangelikų kunigų, – Rudolfas Lichtenšteinas 1886–1893 m. studijavo teologiją Dorpato (dab. Tartu) universitete, kurį baigęs atliko dvejų metų praktiką pas Duobelės evangelikų liuteronų latvių parapijos kunigą Georgą Teodorą Zebergą. 1895–1897 m. dirbo namų mokytoju Mintaujoje (dab. Jelgava).

1897 m. birželio 24 d. Rudolfas Lichtenšteinas buvo ordinuotas kunigu. Tais pačiais metais vedė kunigo dukrą Mariją Sofiją Amaliją Zeberg (Marie Sophie Amalie Seeberg, 1872–1972), šeima susilauks aštuonių vaikų.

1897–1900 m. kunigas Rudolfas Lichtenšteinas su šeima gyveno Rusijos imperijos sostinėje Sankt Peterburge. Čia dirbo tikybos mokytoju Katerinos mergaičių mokykloje, buvo generalinio superintendento, Sankt Peterburgo Konsistorijos viceprezidento, Šv. Mykolo evangelikų liuteronų parapijos kunigo Gvido Pingu (Guido Pingoud, 1851–1914) padėjėjas.

1900 m. kunigas Rudolfas Lichtenšteinas pradėjo tarnauti Panevėžio evangelikų liuteronų parapijoje su Šeduvos filija, su žmona mokytojavo miesto mokyklose. Daug kalbų mokantis atviro būdo Rudolfas Lichtenšteinas greitai susibičiuliavo su įvairių tikybų dvasininkais, buvo mėgiamas ir gerbiamas parapijiečių.

Vienai iš dukterų susirgus tuberkulioze, šeima 1914 m. nuvyko vasaroti pas Rudolfo Lichtenšteino brolį į Elvą, netoli Dorpato, Estijoje. Kilus pirmajam pasauliniam karui, šeima pasiliko čia, o kunigas Rudolfas Lichtenšteinas išvyko į Suomiją, ten kurį laiką mokytojavo, o 1915 m. grįžo į vokiečių užimtą Panevėžį. Visa šeima į Panevėžį sugrįžo 1918 m. vasarą. Tuo metu, išvargintas karo nepriteklių, kunigas Rudolfas Lichtenšteinas jau sunkiai sirgo. 1918 m. gruodžio 15 d. susikvietęs šeimos narius, kunigas Rudolfas Lichtenšteinas ramiai iškeliavo pas Viešpatį. Palaidotas Panevėžio Senamiesčio liuteronų kapinėse šalia mažų mirusių dukryčių Margaritos Hildegardos ir Antonijos Helenės. Kunigo kapą šiandien rūpestingai prižiūri Panevėžio evangelikų liuteronų parapijos nariai.

Antrojo pasaulinio karo metais, gelbėdamiesi nuo sovietų okupacijos, kunigo Rudolfo Lichtenšteino našlė ir vaikai su šeimomis pasitraukė į Vakarus. Devyniasdešimt devynerių sulaukusi kunigienė Marie Sophie Amalie Lichtenstein mirė 1972 m. birželio 24 d., palaidota Augsburge, Vokietijoje.

Nuo 1790 m. savo istoriją skaičiuojančios Panevėžio evangelikų liuteronų parapijos bažnyčia sovietų buvo nacionalizuota jau 1940 m. Iš pradžių joje įrengti kultūros namai ir šokių klubas, vėliau pastatas pertvarkytas į ūkinių prekių parduotuvę. Sąjūdžio metais atsikūrusi Panevėžio evangelikų liuteronų parapija nuniokotą bažnyčios pastatą atgavo 1990 m. Renkant lėšas bažnyčios remontui, solidžios finansinės paramos – dešimties tūkstančių dolerių – parapija 1999 m. sulaukė iš JAV gyvenančių kunigo Rudolfo Lichtenšteino vaikaičių, kunigo dukters, mokytojos Anemarie Edit Saulaitienės (1907–1979) vaikų: dėstytojos Marijos Saulaitytės-Stankienės ir katalikų kunigo Antano Saulaičio. Pastarasis, 1961 m. JAV tapęs jėzuitu ir 1969 m. įšventintas kunigu, 1997–2003 m. ėjo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolo pareigas ir ne kartą viešėjo mamos gimtinėje, lankė senelio kapą, susipažino su Panevėžio liuteronais.

Restauruota Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčia buvo iškilmingai pašventinta 2001 m. gegužės 5 d., joje kas antrą sekmadienį meldžiasi ir savo bažnyčios kol kas neturinti Panevėžio evangelikų reformatų parapija. Kunigo Rudolfo Lichtenšteino atminimui bažnyčioje įrengta kukli ekspozicija.

Pagrindinėje nuotraukoje Panevėžio senųjų miesto kapinių evangelikų liuteronų koplyčia

Comments are closed.