1899 m. gegužės 28 d. Kintuose (Šilokarčemos aps.) gimė Jonas Anysas, Mažosios Lietuvos visuomenės, Lietuvos valstybės ir išeivijos bendruomenės veikėjas.

Jonas Anysas augo gausioje tautiškai susipratusių lietuvininkų šeimoje, mokyklą lankyti pradėjo Kintuose. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pašauktas į Vokietijos kariuomenę.

Po karo Jonas Anysas apsigyveno Klaipėdoje, mokydamasis gimnazijoje kartu dirbo Klaipėdos krašto gubernatūroje vertėju ir pasų skyriaus sekretoriumi. 1929 m. persikėlė į Kauną, čia baigė gimnaziją ir iki 1932 m. dirbo Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijoje.

1934 m. baigęs Vienos konsulinę akademiją Austrijoje, Jonas Anysas buvo paskirtas Klaipėdos krašto lietuvių Direktorijos referentu. 1936 m. grįžo į Kauną, iki 1940 m. buvo Lietuvos Respublikos Valstybės tarybos kanceliarijos viršininkas.

1940 m. birželio 15 d. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, Jonas Anysas pasitraukė į Vokietiją. Po karo dirbo Jungtinių Tautų paramos ir atstatymo organizacijos (UNRRA) valdyboje Hanoveryje. Čia vedė Adelinę Schaff (1912–2007), susilaukė dukterų Ilzės ir Renatos.

1951 m. sausį laivu „General Sturgis“ Anysų šeima atvyko į Niujorką, JAV. Netrukus įsikūrę Čikagoje, aktyviai įsitraukė į lietuvių išeivijos gyvenimą. Jonas Anysas uoliai darbavosi Mažosios Lietuvos bičiulių draugijoje, buvo Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos valdybos narys, priklausė Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos tarybai. Apie dešimtį metų Jonas Anysas buvo Čikagos Lietuvių evangelikų tarybos pirmininkas.

Po Ziono parapijos kunigo Jono Paupero (1905–1971) mirties Jonas Anysas perėjo į lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapiją, vadovaujamą kunigo Anso Trakio (1912–1986), buvo šios parapijos revizijos komisijos narys. Laisvalaikiu parašė humoristinių prisiminimų apie darbą LR Užsienio reikalų ministerijoje.

Sulaukęs aštuoniasdešimt šešerių, po sunkios ligos, Jonas Anysas mirė Čikagoje 1985 m. rugsėjo 24 d. Po atsisveikinimo pamaldų Kosary laidojimo namų koplyčioje ir „Tėviškės“ parapijos bažnyčioje, palydėtas vyskupo Anso Trakio, rugsėjo 28 d. palaidotas Betanijos kapinėse.

One Comment