1905 m. rugpjūčio 2 d. Vilniuje gimė Povilas Dilys, evangelikų reformatų kunigas, išeivijos generalinis superintendentas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis.

Povilas Dilys gimė Juozapo ir Eugenijos (g. Pfeferytės) Dilių šeimoje. Tėvas buvo evangelikas reformatas, motina – evangelikė liuteronė, abu puoselėjo savas bažnytines tradicijas.

Pradinę mokyklą Povilas Dilys lankė Vilniuje. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje Dilių šeima buvo „evakuota“ į Rusiją. Ten Povilas pradėjo mokytis Omsko gimnazijoje. 1921 m. šeimai grįžus į Vilnių, gimnazijos mokslus baigė Vilniuje 1924 m.

Kun. Povilas Dilys

Paskatintas Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos kunigo Andrievo Niedros (buvęs Latvijos provokiškos vyriausybės vadovas 1919–1924 m. kunigavo Vilniuje), Povilas Dilys apsisprendė rinktis dvasininko kelią ir įstojo į Varšuvos universiteto Evangelikų teologijos fakultetą, kurį 1930 m. baigė kandidato laipsniu. Tais pačiais metais Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje buvo įšventintas diakonu, o 1931 m. – kunigu.

1931–1940 m. Povilas Dilys buvo Vilniaus evangelikų reformatų Sinodo konsistorijos narys, savo veikla stengėsi sutaikyti įvairių tautybių Lenkijos evangelikus, išsaugoti Vilniaus evangelikų reformatų savarankiškumą ir pagelbėti palaikyti gerus ryšius su Nepriklausomos Lietuvos evangelikais reformatais. Kunigas Povilas Dilys Vilniaus evangelikų reformatų Sinodui 1936 m. atstovavo tarptautiniame bažnyčių atstovų susitikime Ženevoje (Šveicarijoje), o 1938 m. – Narvike (Norvegijoje).

Antrojo pasaulinio karo metais kunigas Povilas Dilys pasitraukė į Vokietiją, 1945 m. baigė ekonomikos studijas Kylio universitete ir iki 1951 m. dirbo šio universiteto Pasaulio ūkio instituto bibliotekos Rytų Europos skyriaus vedėju. Čia vedė Haliną Jakubėnaitę-Slavėnienę (1908–2007), Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinio superintendento kun. prof. dr. Povilo Jakubėno dukrą, su ja susilauks dukters Erikos, pasuksiančios tėvo pėdomis.

Kartu su žmona kunigas Povilas Dilys 1948 m. rugpjūčio 22 – rugsėjo 4 d. atstovavo Lietuvių evangelikų reformatų tremties bažnyčiai Pasaulio Bažnyčių Tarybos steigiamajame suvažiavime Amsterdame (Olandijoje). Nuo 1949 m. kunigas Povilas Dilys buvo išeivijos Lietuvių evangelikų reformatų bažnyčios kolegijos narys.

1952 m. su šeima įsikūręs Čikagoje, kunigas Povilas Dilys tarnavo Čikagos lietuvių evangelikų reformatų parapijoje, įsijungė į išeivijos evangelikų veiklą, dalyvavo įvairiuose sutikimuose JAV ir Kanadoje. Retkarčiais pavaduodavo lietuvių evangelikų liuteronų parapijų kunigus. Taipogi dirbo Čikagos universiteto bibliotekoje.

Ekumeninio būrelio susitikimas Čikagoje 1968 m. Kun. Povilas Dilys sėdi trečias iš kairės.

1954 m. rugpjūčio 15–31 d. kunigas Povilas Dilys dalyvavo 2-ajame Pasaulio Bažnyčių Tarybos suvažiavime Evanstone (Ilinojaus valstijoje, JAV). Šia proga lietuviai evangelikai reformatai išleido brošiūrą anglų kalba „The Evangelical Reformed Church of Lithuania“. Tarybos generaliniam sekretoriui taipogi buvo įteiktas bendras lietuvių, latvių ir estų memorandumas apie padėtį okupuotose Baltijos valstybėse.

Lietuvių evangelikų reformatų bažnyčiai kunigas Povilas Dilys atstovavo ir Pasaulio presbiterionų aljanso suvažiavimuose 1960 m. Ženevoje (Šveicarijoje) bei 1963 m. Prinstone (Naujojo Džersio valstijoje, JAV).

Kunigas Povilas Dilys aktyviai dalyvavo išeivijos visuomenės gyvenime, buvo lietuvių skautų sąjūdžio evangelikų dvasinis vadovas, bendradarbiavo įvairiuose spaudos leidiniuose, kurį laiką buvo išeivijos evangelikų reformatų žurnalo „Mūsų sparnai“ redaktorius, prisidėjo rengiant kitus išeivijos leidinius, sudarant jų bibliografijos rodykles. 1966 m. sausio 23 d. Čikagoje kartu su katalikų kunigu Kęstučiu Trimaku, evangelikų reformatų kunigu Eugenijum Geruliu bei šio žmona Valerija ir dr. Arūnu bei Aušrele Liulevičiais įsteigė „Ekumeninį lietuvių ratelį“. Rengdavo ekumenines pamaldas ir kitus bendrus krikščionių susitikimus.

1966 m. gegužės 25 d. kasmetiniame išeivijos Lietuvių evangelikų reformatų bažnyčios Sinode kunigas Povilas Dilys buvo išrinktas superintendentu, iškilmingai ordinuotas XX Sinodo metu 1967 m. birželio 25 d.

1982 m. pradžioje kunigas Povilas Dilys buvo pakviestas į Kanadą laikinai aptarnauti be kunigo likusią Toronto lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapiją. Joje ištarnavo daugiau nei dvylika metų: nuo 1982 m. balandžio 6 d. iki 1994 m. birželio 18 d.  Kartu nuolat lankė ir Čikagos evangelikų reformatų parapiją, tęsė ekumeninę veiklą.

Kun. Povilo ir Halinos Dilių kapas Čikagos tautinėse lietuvių kapinėse.

1992 m. birželį kunigas Povilas Dilys beveik po penkių dešimtmečių atvyko į gimtąjį Vilnių, laikė pamaldas Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje, kurioje buvo krikštytas, konfirmuotas ir ordinuotas, dalyvavo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinode Biržuose.

Pablogėjus ilgamečio išeivijos Lietuvių evangelikų reformatų bažnyčios generalinio superintendento kun. Stasio Neimano (1899–1995) sveikatai, superintendentas kun. Povilas Dilys 1993 m. rugsėjo 25 d. buvo išrinktas generaliniu superintendentu ir šias pareigas ėjo iki mirties.

1994 m. birželį generalinis superintendentas Povilas Dilys grįžo į Čikagą. Kol sveikata leido, stengėsi toliau tarnauti Čikagos evangelikų reformatų parapijoje, vykdyti kitą dvasinę veiklą. Jau sunkiai sirgdamas, jautė nuolatinį brolišką įvairių konfesijų dvasininkų bei kitų bendražygių palaikymą.

Nesulaukęs devyniasdešimties metų jubiliejaus, generalinis superintendentas kunigas Povilas Dilys mirė 1995 m. liepos 24 d. 7.30 val. ryto Christ ligoninėje Čikagos priemiestyje Ouk Lone (Oak Lawn). Liepos 26 d., trečiadienį, velionis buvo pašarvotas Petkaus Marquette laidojimo namuose, o liepos 27 d. perkeltas į Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčią. Po atsisveikinimo pamaldų liepos 28 d. rytą iškilmingai palaidotas Čikagos tautinėse lietuvių kapinėse.

2007 m. rugsėjį Biržuose viešėjusi kunigo dukra Erika Dilytė-Brooks, išeivijos lietuvių evangelikų reformatų kunigė diakonė, „Sėlos“ muziejui padovanojo savo senelio Povilo Jakubėno (1871–1953) liturginį rūbą – talarą, kurį šis vilkėjo prieš karą Lietuvoje bei vėliau išeivijoje. Vilkėdamas šį talarą, superintendentu buvo ordinuotas jos tėvas Povilas Dilys, o ji jį vilkėjo įšventinama diakone.

Pagrindinėje nuotraukoje Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia iki Antrojo pasaulinio karo

One Comment

  1. Pingback: Vasario 8 d. gimė kun. Andrievas Niedra – 8 diena

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *