Chorvedys Jurgis Lampsatis

2011 m. kovo 18 d. Berlyne (Vokietijoje) mirė Jurgis Lampsatis, pedagogas, chorų dirigentas, visuomenės ir kultūros veikėjas, ilgametis Čikagos „Tėviškės“ lietuvių evangelikų liuteronų parapijos choro vadovas.

Jurgis Lampsatis diriguoja „Tėviškės“ chorui

Gimė Jurgis Lampsatis 1912 m. vasario 3 d. Mozūriškiuose (Trušelių vls., Klaipėdos aps.) gausioje ūkininkų Jurgio ir Marinkės (g. Kintaitės) Lampsačių šeimoje. Baigęs Trušelių pradžios mokyklą, mokėsi Klaipėdos spartesniojoje gimnazijoje, 1927–1933 m. mokslus tęsė Klaipėdos mokytojų seminarijoje. Ją baigęs, dirbo Vanagų pradžios mokykloje, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, kurioje įgijo atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnį.

1934–1939 m. Jurgis Lampsatis dėstė muziką ir vokiečių kalbą Šilutės vidurinėje mokykloje, būsimojoje Vydūno gimnazijoje, vadovavo mokyklos ir evangelikų liuteronų parapijos chorams, vargonininkavo. Čia susipažino su būsimąja žmona Palmyra Kutraite – iš Biržų krašto kilusi mokytoja, evangelikė reformatė, studijas baigusi Rygoje, Šilutės gimnazijoje dėstė anglų kalbą ir geografiją. Nuo 1938 m. abu buvo Šilutės gimnazijos tarybos nariai.

1939 m. kovo 23 d. Klaipėdos kraštą užėmus hitlerinei Vokietijai, Šilutės lietuviška gimnazija buvo perkelta į Žemaičių Naumiestį. Į Didžiąją Lietuvą persikraustę mokytojai Jurgis Lampsatis ir Palmyra Kutraitė tais pačiais metais susituokė Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje. Sutuoktiniai Lampsačiai 1940–1944 m. mokytojavo Joniškio „Aušros“ gimnazijoje, 1943 m. susilaukė pirmagimės Renatos.

1944 m. nuo artėjančios sovietų okupacijos Lampsačiai skirtingais keliais pasitraukė į Vokietiją: Jurgis su tėvais, trimis seserimis ir broliu traukėsi iš Klaipėdos krašto, Palmyra su mažamete dukrele pietų Vokietiją galiausiai pasiekė per Jugoslaviją. Susiradę vieni kitus, apsistojo pabėgėlių stovykloje Augsburge. Čia po varginančios kelionės sunkiai susirgusi mirė jų dukrelė.

Apie penkerius metus Jurgis ir Palmyra Lampsačiai mokytojavo Augsburgo-Hochfeldės lietuvių gimnazijoje. 1949 m. pradžioje persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, kovo 17 d. laivu „General Haan“ atplaukė į Niujorką, įsikūrė Čikagoje. Iš pradžių Jurgis Lampsatis dirbo įvairius darbus, vėliau įsidarbino braižytoju, pamažu įsitraukė į išeivijos visuomeninę veiklą, giedojo Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos chore. Netrukus subūrė Klaipėdos krašto tradicijas tęsiantį „Aidos“ chorą. Palmyra Lampsatienė mokytojavo K. Donelaičio ir Čikagos aukštesniojoje lituanistinėse mokyklose. 1950 m. kovo 11 d. šeima susilaukė antrosios dukters Ramintos.

Čikagos „Tėviškės“ lietuvių evangelikų liuteronų parapijos choras su vadovu Jurgiu Lampsačiu

1959 m. Jurgis Lampsatis ėmė vadovauti gausiam ir aktyviam „Tėviškės“ lietuvių evangelikų liuteronų parapijos chorui. Chorui nuolat akompanavo kompozitorius Vladas Jakubėnas (1904–1976), skyrė jam savo kūrinius. 1964 m. „Tėviškės“ parapijos choras išleido plokštelę „Liaudies giesmė“, kurioje įrašė vienuolika lietuviškų tradicinių evangeliškų giesmių, harmonizuotų Vlado Jakubėno ir Valterio Banaičio. 1972 m. Sekminių dieną choras įrašė Vlado Jakubėno kantatą „Pranaše didis“.

„Tėviškės“ parapijos choras dalyvavo daugybėje išeivijos renginių, lietuvių dainų šventėse JAV ir Kanadoje, bendradarbiavo su Čikagos lietuvių opera. Jurgis Lampsatis chorui vadovavo iki 1981 m. balandžio 12 d.

Chorvedys Jurgis Lampsatis, kompozitorius Vladas Jakubėnas ir kunigas Ansas Trakis su 1972 m. „Tėviškės“ parapijos choro įrašytos kantatos „Pranaše didis“ plokštele

Greta darbo su „Tėviškės“ parapijos choru ir kitais muzikiniais kolektyvais Jurgis Lampsatis veikė išeivijos lietuvių organizacijose, buvo „Tėviškės“ parapijos tarybos narys, ėjo įvairias pareigas Mažosios Lietuvos ir Čikagos Vydūno draugijose, rėmė Mažosios Lietuvos fondą, priklausė Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio Tarybai. Visuomeninėje veikloje aktyviai dalyvavo ir žmona Palmyra, talkinusi leidžiant ir platinant išeivijos evangelikų reformatų žurnalą „Mūsų sparnai“.

Pensininkas Jurgis Lampsatis Berlyne

Sulaukęs garbaus amžiaus, 2008 m. rudenį našlys Jurgis Lampsatis persikėlė gyventi į Berlyną pas dukrą Ramintą Lampsatytę, Hamburgo aukštosios muzikos mokyklos profesorę, žinomą muzikos pedagogę, pianistę, Lietuvos kompozitorių sąjungos garbės narę. Čia jis taip pat aktyviai dalyvavo kultūriniame gyvenime, bendravo su įvairių organizacijų nariais, svečiais. Mirė 2011 m. kovo 18 d., pradėjęs šimtuosius gyvenimo metus. Vykdant paskutinę velionio valią, palaikai pervežti į Čikagą, JAV.

Išeivijos visuomenė su ilgamečiu Čikagos lietuvių kultūros ir bažnyčios veikėju Jurgiu Lampsačiu „Tėviškės“ lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioje atsisveikino 2011 m. balandžio 1 d. Po iškilmingų pamaldų balandžio 2 d. Jurgis Lampsatis palaidotas Čikagos Tautinėse lietuvių kapinėse šalia žmonos Palmyros Lampsatienės (1909 05 15 Medeikiuose, Biržų aps.–1993 03 30 Čikagoje). 1998 m. prof. dr. Raminta Lampsatytė įsteigė Palmyros premiją, skirtą jauniesiems Biržų V. Jakubėno meno mokyklos talentams paremti.

Pagrindinėje nuotraukoje atsisveikinimas su velioniu Jurgiu Lampsačiu „Tėviškės“ lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioje 2011 m. balandžio 2 d.

Comments are closed.