Lietuvininkas Endrikis Šadagys

Endrikis Šadagys

1911 m. rugpjūčio 11 d. Lankupiuose (Venckų vls., Klaipėdos aps.) mirė Endrikis Šadagys, laiškanešys, spaudos bendradarbis, literatas, visuomenės veikėjas.

Endrikis Šadagys gimė 1867 m. gruodžio 10 d. Uogaliuose (Kintų vls., Šilokarčemos aps.) smulkių ūkininkų Adomo ir Evės (g. Plėvytės) Šadagių šeimoje. Tėvams apsigyvenus Suvernuose, Endrikis Šadagys lankė Kintų triklasę liaudies mokyklą. Toliau lavinosi savarankiškai, įsitraukė į kultūrinę ir visuomeninę veiklą.

Maždaug nuo 1894 m. Endrikis Šadagys pradėjo bendradarbiauti laikraščiuose „Tilžės keleivis“ ir „Nauja lietuviška ceitunga“, ypač aktyviai talkino pastarajam.

1895 m. balandžio 3 d. Endrikis Šadagys su bendraminčiais Jonu Birškum (1870–1957) iš Sudmantų ir Jokūbu Bruožaičiu (1867–1928) iš Vėveriškių, tilžiškės „Birutės“ draugijos pavyzdžiu, Klaipėdoje mėgino įkurti lietuvišką kultūros ir švietimo draugiją „Vytautas“. Tų pačių metų spalio 12 d. dalyvavo steigiant Klaipėdos apskrities lietuvių deputatų į Vokietijos Reichstagą ir Prūsijos Landtagą rinkimų draugiją, rėmė jos veiklą.

1899 m. Endrikis Šadagys buvo Tilžėje Enzio Jagomasto (1870–1941) leisto laikraščio „Aušra“ savaitinio priedo „Namų prietelis“, ėjusio nuo 1899 m. vasario 3 d. iki liepos 21 d., faktinis redaktorius. Tais pačiais metais apsigyveno Vilkyčiuose.

1900 m. rugsėjo 5 d. Endrikis Šadagys vedė lankupiškę ūkininkaitę Mariją Peteraitytę (1879–1955) ir įsikūrė Lankupiuose. Šeima susilauks šešių vaikų.

Nuo 1901 m. Endrikis Šadagys Lankupiuose dirbo paštininku, ūkininkavo, aktyviai veikė Mažosios Lietuvos visuomeniniame judėjime.

Endrikio Šadagio nekrologas, paskelbtas „Sandoros“ laikraštyje „Pagalba“ 1911 m. Nr.8, p.112

Gyvendamas Lankupiuose, Endrikis Šadagys dalyvavo 1901 m. birželio 24 d. Tilžėje įsteigto Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje, entuziastingai domėjosi Jono Basanavičiaus 1902 m. paskelbta idėja įkurti Lietuvių mokslo draugiją, su juo susirašinėjo. Dar 1900 m., veikiausiai paakintas kunigo dr. Viliaus Gaigalaičio, Endrikis Šadagys mėgino įkurti religinę kultūros ir švietimo Lietuvišką evangelišką brolių draugiją, o 1903 m. – Lietuvišką vidujos pasiuntinystės draugiją.

Dalyvavo Endrikis Šadagys Klaipėdoje 1904 m. vasario 27 d. steigiant lietuvišką evangelikų liuteronų labdaros, kultūros ir švietimo draugiją „Sandora“, buvo jos atstovas Lankupiuose, redagavo pirmuosius draugijos leidinio „Pagalba“ numerius. Deja, toliau aktyviai dalyvauti „Sandoros“ veikloje Endrikiui Šadagiui neleido valdžia, mat laiškanešiui, laikomam valstybės įstaigos tarnautoju, viešai reikštis nederėjo. Po to „Pagalboje“ laikas nuo laiko skelbta tik nepasirašyta Endrikio Šadagio korespondencija.

Laisvalaikiu Endrikis Šadagys platino lietuvišką spaudą, vienas pirmųjų ėmė leisti lietuviškus atvirukus su tautiškais ir krikščioniškais įrašais, turėjo sukaupęs ganėtinai gausią biblioteką. 1911 m. dalyvavo Klaipėdoje steigiant laikraštį „Apžvalga“.

Eidamas vos keturiasdešimt ketvirtuosius gyvenimo metus, Endrikis Šadagys mirė 1911 m. rugpjūčio 11 d. Lankupiuose. Po atsisveikinimo pamaldų namuose, palydėtas kunigo dr. Viliaus Gaigalaičio, buvo palaidotas Lankupių evangelikų kapinėse.

Endrikio ir Marijos Šadagių kapai Lankupių kapinėse, 2013 m.

Be periodikoje skelbtų Endrikio Šadagio tekstų yra išlikusi rankraštinė nuo mokyklos suolo rašyta užrašų knyga, kurioje greta įvairių nuorašų esama ir jo paties kūrybos.

Comments are closed.