Kunigas Jurgis Macaitis

Kunigas Jurgis Macaitis. Nuotrauka iš Misūrio Sinodo mėnraščio „Atlantic Bulletin“, 1931 m

1931 m. rugsėjo 15 d. Maspete (Long Ailende, vakarinėje Niujorko dalyje Kvinse, JAV) mirė Jurgis Macaitis, liuteronų kunigas, spaudos bendradarbis, redaktorius.

Jurgis Macaitis (Georg Matzat) gimė 1858 m. spalio 5 d. Viešvilėje (Ragainės aps.), čia lankė pradinę mokyklą. Vėliau gilinosi į Šventąjį Raštą aukštesniojoje mokykloje Berlyne.

1883 m. Jurgis Macaitis tęsti mokslų išvyko į JAV, įstojo į Misūrio Sinodo liuteronų Springfildo seminariją, Ilinojaus valstijoje. Ją baigęs 1887 m. grįžo į gimtinę.    1887 m. rugsėjo 11 d. Rukuose vadinamųjų senliuteronių bažnyčioje Jurgis Macaitis buvo įšventintas kunigu ir trejus metus tarnavo Rukų senliuteronių parapijos kunigo Dovo Laukanto (David Laukandt) padėjėju. 1890 m. senliuteronių centre Cvikau, Saksonijoje, išleido knygą „Trumpas Pamokinimas apie szio cseso trudna Baznyczos Pasilaikyma ir szirdingas Pagraudenimas, neczystą Moksla netikru Praraku vengti“.

1890 m. balandžio 18 d. kunigas Jurgis Macaitis vedė Emą Laukantaitę (Emma Laukandt, 1868–1958), vyresniąją kunigo Dovo Laukanto dukterį. Tais pačiais metais jaunavedžiai išvyko į JAV, čia susilaukė penkių sūnų ir trijų dukterų.

Grįžęs į Jungtines Amerikos Valstijas, kunigas Jurgis Macaitis tarnavo vokiškose parapijose Minesotos valstijoje: 1890–1893 m. Sabine, 1893–1907 m. Fergus Folse, 1907–1914 m. Elmare.

Rytinėje pakrantėje susibūrusiose lietuviškose liuteronų parapijose stokojant lietuvių kalbą mokančių kunigų, Misūrio Sinodo Kitakalbių misijų valdyba (Board of Foreign Tongue Missions) 1914 m. gegužę pašaukė kunigą Jurgį Macaitį aptarnauti Bruklino ir Kvinso lietuvių liuteronų parapijas Long Ailende, Niujorke, o taip pat Nogatuko, Bridžporto ir Niu Heiveno parapijas Konektikuto valstijoje. Pastarosiose parapijose po kelerių metų jį pakeitė  kunigas Henrikas S. Brustaitis (Henry S. Brustat, 1868–1953).

Kunigo Jurgio Macaičio leisto ir redaguoto laikraščio „Pasiuntinystės paslas“ 1919 m. lapkričio mėn., Nr.9 titulinis puslapis

1917–1920 m. kunigas Jurgis Macaitis leido ir redagavo Brukline spausdintą mėnraštį „Pasiuntinystės paslas“, vėliau bendradarbiavo Čikagos Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos kunigo Jono Rozako (1885–1979) redaguotame mėnraštyje „Paslas“.

Kunigas Jurgis Macaitis taipogi rūpinosi Patersono (Naujojo Džersio valstijoje), Bostono (Masačusetso valstijoje), Filadelfijos (Pensilvanijos valstijoje), o nuo 1926 m. ir Baltimorės (Merilendo valstijoje) lietuvių liuteronų parapijomis.

Sužinojęs apie Ferfilde (Konektikuto valstijoje) lietuvininkų Šneiderių ūkyje veikiantį lietuvišką surinkimą, vadovaujamą sakytojų brolių Alberto ir Jurgio Burnvaičių (Burnweit), kunigas Jurgis Macaitis nuvykęs paragino surinkimininkus lankyti jo aptarnaujamą bažnyčią Bridžporte, kur kiekvieną sekmadienį laikydavo pamaldas, sukoręs apie 70 mylių iš Bruklino. Kunigą Jurgį Macaitį šioje tarnystėje lydėdavo sūnus, vargonininkas Gerardas Macaitis (Gerard Matzat, 1904–1993). Čia jis susipažino su būsimąja žmona, Ferfildo surinkimininkų dukterimi Lilija Šneideryte (Lillian Schneider , 1904–1974). Jų sūnus Donaldas Macaitis (Donald G. Matzat) taps liuteronų kunigu.  Liuteronų kunigais taps ir dar du kunigo Jurgio Macaičio vaikaičiai – jauniausio sūnaus Jurgio Macaičo (George Matzat, 1907–1996), aktyvaus bažnyčios veikėjo, sūnūs George R. Matzat ir William A. Matzat. Liuteronų kunigu Amerikoje tarnavo ir kunigo Jurgio Macaičio brolis Jonas Macaitis (John Matzat, 1862–1928), taipogi baigęs Springfildo seminariją, aptarnavęs vokiškas parapijas Kvinčyje, Ilinojaus valstijoje.

Nuo 1914 m. kunigas Jurgis Macaitis Bruklino Šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčioje, o nuo 1921 m. Maspeto liuteronų bažnyčioje pamaldas laikė trimis kalbomis – lietuviškai, vokiškai ir angliškai. Pastarojoje parapijoje kunigavo iki pat mirties.

Apie pusšimtį metų iki 1944 m. veikusios Rukų senliuteronių parapijos bažnyčia

Visą gyvenimą pasižymėjęs tvirta sveikata, paskutinę žiemą kunigas Jurgis Macaitis smarkiai persišaldęs sunkiai susirgo. Dėl ligos turėjo parapijose apleisti dalį veiklos. Kiek pasitaisęs, vėl laikė lietuviškas pamaldas Maspete ir Baltimorėje, kol 1931 m. rugsėjo 12 d.  paūmėjusi liga virto abipusiu plaučių uždegimu.

Baigdamas septyniasdešimt trečiuosius gyvenimo metus, paskutinę dieną priėmęs Šventosios Vakarienės sakramentą, kunigas Jurgis Macaitis mirė 1931 m. rugsėjo 15 d. 23.50 val. savo namuose Maspete, Kvinse (Maspeth, Queens). Rugsėjo 18 d., penktadienį, vakare atsisveikinimo pamaldos lietuvių ir anglų kalbomis laikytos Maspeto bažnyčioje, pamokslą lietuviškai sakė Nogatuko parapijos kunigas Henrikas S. Brustaitis. Rugsėjo 19 d. popietę atsisveikinimo pamaldos anglų ir vokiečių kalbomis laikytos didesnėje Bruklino Šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčioje. Po jų velionis palydėtas į Maspeto Alyvų kalno kapines.

Comments are closed.