Lietuvininkas Kristupas Urėdaitis

 1871 m. rugsėjo 25 d. Mantvilaičiuose (Natkiškių vls., Tilžės aps.) gimė Kristupas Urėdaitis, prekybininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros ir politikos veikėjas.

Kristupas Urėdaitis

Kristupas Urėdaitis gimė pasiturinčių ūkininkų Kristupo ir Anės Urėdaičių šeimoje, kurioje augo su seserimi Marija ir broliu Jonu. Pradžios mokyklą lankė gretimuose Jonikaičiuose.

Po 1890 m., mirus tėvui, motina pardavė ūkį ir su vaikais persikraustė į Tilžę, kur įsigijo namą, vertėsi prekyba.

Tilžėje Kristupas Urėdaitis aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą, nuo 1895 m. priklausė „Birutės“ draugijai, nuo 1903 m. gruodžio 19 d. iki 1908 m. buvo jos bibliotekininkas,1910–1913 m. – iždininkas, savo lėšomis rėmė draugijos savaitraščio „Birutė“ bei kitos lietuviškos spaudos leidybą. Kristupo Urėdaičio lėšomis Tilžėje 1911 m. išleistas „Birutės“ draugijos leidinys „Lietuvių Tėvynės dainos“.

Su bendraminčiais 1901 m. birželio 24 d. Tilžėje Kristupas Urėdaitis įsteigė Prūsų lietuvininkų susivienijimą, buvo jo iždininkas, skaitė paskaitas. 1903 m. Tilžėje kartu su kitais įsteigė JAV nuo 1896 m. veikusios Tėvynės mylėtojų draugijos Mažosios Lietuvos kuopą. Palaikė lietuviškų jaunimo draugijų kūrimąsi, dalyvavo Rukų „Ąžuolo“, Katyčių „Vainiko“, Pagėgių „Rūtos“ draugijų veikloje. 1912 m. spalio 6 d. Tilžėje įsteigus Mažosios Lietuvos jaunimo draugijų sąjungą „Santara“, išrinktas jos valdybos nariu. Nuo 1912 m. buvo Vilniuje veikusios Lietuvių mokslo draugijos narys.

„Birutės“ draugijos nariai apie 1910 m.

Įsitraukęs į politinę veiklą, 1911–1913 m. Kristupas Urėdaitis vadovavo Tilžės-Lankos rinkiminės apskrities lietuviškai konservatyvų skyrimo draugystei, palaikė jos kandidatą Mikelį Reidį (1869–1926) Vokietijos Reichstago (1911 m.) ir Prūsijos Landtago (1912 m.) rinkimuose.

Susirgęs plaučių džiova, įpusėjęs vos keturiasdešimt antruosius gyvenimo metus, Kristupas Urėdaitis mirė 1913 m. vasario 9 d. Tilžėje. Palaidotas tėviškėje, Jonikaičių evangelikų liuteronų kapinėse, šalia tėvo ir anksčiau mirusio jaunesniojo brolio Jono Urėdaičio (1873–1910), taipogi aktyviai dalyvavusio lietuviškoje veikloje. Kiek mažiau nei po trejų metų čia palaidota ir motina Anė Urėdaitienė (1839–1915).

Atnaujinta Urėdaičių šeimos kapavietė Jonikaičių kapinėse, 2013 m. lapkričio 30 d.

Senosios Jonikaičių kapinės sovietų okupacijos metais buvo apleistos ir brutaliai nuniokotos. Vis dėlto Urėdaičių palaidojimo vietą pavyko surasti. Neabejingų vietos žmonių rūpesčiu kapavietė buvo sutvarkyta ir 2013 m. lapkričio 30 d. pašventinti restauruotieji bei nauji Urėdaičių antkapiniai paminklai.

Comments are closed.