Lietuvos vokiečių liuteronų senjoras kunigas Paulius Titelbachas

Kunigas Paulius Titelbachas pokariu Vokietijoje

1951 m. spalio 12 d. Klein Siuntele (Žemutinėje Saksonijoje, Vakarų Vokietijoje) mirė Paulius Titelbachas, evangelikų liuteronų kunigas, ilgametis Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Vokiečių sinodo senjoras, mokytojas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis.

Paulius Titelbachas (Paul Ferdinand Aloys Tittelbach) gimė 1865 m. lapkričio 23 d. (pagal naująjį kalendorių – gruodžio 5 d.) Gailiamuizės dvare (vok. Gailhof; Kurše, dab. Latvija) dvaro nuomotojo Karlo ir Antonijos (g. Friedrichs) Titelbachų šeimoje, kurioje augo su trimis vyresniais broliais ir jaunesne seserimi.

1877–1885 m. Paulius Titelbachas mokėsi Mintaujos gimnazijoje, 1885–1890 m. studijavo Dorpato (Tartu) universitete, kurį baigė teologijos kandidato laipsniu. 1890 m. mokytojavo Tamistėje (Tammist), o 1891 m. – Strutelėje (Strutteln). 1892 m. gegužės 5 d. Krusatdruogoje (Krussat-Drogen) vedė Anną Sponholz (1872–1959), kilusią iš Žemutinės Saksonijos. Šeima susilauks dukterų Hildos ir Martos bei sūnaus Vernerio.

1892 m. sausio 26 d. ordinuotas kunigu, Paulius Titelbachas iki 1910 m. kunigavo Kėdainiuose, o nuo 1910 m. – Vilniuje. Lietuvoje valdė du dvarelius – vieną prie Pabradės, o kitą Čeplinavoje, netoli Kėdainių, buvo ūkio prie Paberžės savininkas. Tarnaudamas Vilniaus parapijos antruoju kunigu, toliau rūpinosi ir Kėdainių parapija. Per Pirmąjį pasaulinį karą 1916 m. kovo 23 d. Kuršo konsistorijos sprendimu Pauliui Titelbachui pavesta Vilniuje eiti probsto pareigas. Šalia tiesioginių dvasininko priedermių rūpinosi švietimu ir labdara, globojo tėvų netekusius lietuvių bendruomenės vaikus.

Vilniaus evangelikų liuteronų parapijoje kunigas Paulius Titelbachas tarnavo iki 1919 m. kovo. Iš bolševikų užimto Vilniaus su šeima grįžo į Kėdainius.

Kunigas Paulius Titelbachas su Kėdainių parapijiečiais 1940 m.

1919 m. spalio 15 d. kunigas Paulius Titelbachas dalyvavo Kaune sušauktame Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios atkuriamajame Sinode. 1920–1941 m. buvo LELB Konsistorijos narys, 1921–1941 m. LELB Vokiečių sinodo senjoras. Kunigavo Kėdainių evangelikų liuteronų parapijoje su Ariogalos ir Ukmergės filijomis, 1932–1938 m. taipogi aptarnavo Virbalio parapiją. Be to, 1925–1930  m. dirbo Kėdainių gimnazijos vokiečių kalbos mokytoju, nuo 1930 m. buvo Kauno VDU privatdocentas.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje kunigas Paulius Titelbachas siekė išsaugoti dominuojančias vokiečių pozicijas. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje Lietuvos vokiečių veikloje, buvo 1924 m. įsteigtos Lietuvos vokiečių kultūros draugijos (Kulturverband) valdybos narys, 1939 m. išrinktas jos garbės pirmininku.

1941 m. pradžioje, kaip ir absoliuti dauguma Lietuvos vokiečių bei nemaža dalis liuteronų, kunigas Paulius Titelbachas iš sovietų okupuotos Lietuvos su šeima „repatrijavo“ į Vokietiją, apsistojo Osterodėje, Rytų Prūsijoje. 1942 m. pusiau slapčia, užsiregistravęs ūkininku, grįžo į Vokietijos užimtą Lietuvą ir aptarnavo Kėdainių, Kauno bei kitas grįžusių repatriantų atkurtas vokietkalbes parapijas, nepaisydamas valdžios draudimo mokė vaikus tikybos. 1944 m. vasarą, Lietuvą antrą kartą okupuojant sovietams, kunigui Pauliui Titelbachui su dauguma parapijiečių vėl teko trauktis į Vokietiją.

Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje po Jono Kalvano ir Anso Trakio ordinacijos pamaldų 1940 m. liepos 28 d. Pirmoje eilėje iš kairės latvių, vokiečių ir lietuvių tautinių sinodų atstovai kun. Arnoldas Laukozilis, kun. Paulius Tittelbachas, kun. Adomas Gelžinius, antroje eilėje kun. Jonas Kalvanas, kun. Adolfas Keleris, kun. Ansas Trakis.

Vokietijoje kunigas Paulius Titelbachas įsikūrė žmonos gimtinėje Klein Siuntele (Klein Süntel, Bad Miunderio priemiestis, Hamelno-Pyrmonto aps., Žemutinėje Saksonijoje). Visą likusį gyvenimą kunigavo Flegesene ir Klein Siuntele, nuo 1946 m. buvo pagalbos pabėgėliams Lietuvos vokiečiams evangelikams komiteto pirmininkas, leido ir redagavo informacinį biuletenį „Heimatstimme“.

Baigdamas aštuoniasdešimt šeštuosius gyvenimo metus, kunigas Paulius Titelbachas mirė 1951 m. spalio 12 d. savo namuose Klein Siuntele, palaidotas vietos kapinėse. Laidotuvėse atsisveikinimo žodį tarp kitų tarė išeivijos kunigas Hermanas Jekelis (1901–1980). Pagerbiant kunigo atminimą, Žemutinės Saksonijos Zalcgiterio (Salzgitter) mieste jo vardu pavadinta gatvė: Propst-Tittelbach-Weg.

Kunigo Pauliaus Titelbacho atminimas paskatino 2008 m. užmegzti Flegeseno ir Kėdainių evangelikų liuteronų parapijų ryšius. Kunigo palikuonys ir šiandien nepamiršta Lietuvos.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *