Nuoširdus Lietuvos bičiulis Ovenas Noremas

Kun. Owen J.C. Norem

1981 m. spalio 25 d. Kosta Mesoje (Kalifornijoje, JAV) mirė dr. Ovenas Noremas, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, diplomatas, paskutinis JAV ambasadorius Lietuvoje iki sovietų okupacijos.

Ovenas Noremas (Owen Joseph Christoffer Norem) gimė 1902 m. gegužės 23 d. Su Sityje, Ajovos valstijoje, iš Norvegijos kilusio kunigo Olės Andreaso ir Bertos Džeinės (Bertha Jane, g. Nelson) Norheimų šeimoje. Baigė Mineapolio Pietų vidurinę mokyklą (South high school).

1923 m. bakalauro laipsniu baigęs Amerikos norvegų Nortfilde, Minesotoje, 1874 m. įsteigtą liuteronišką Šv. Olafo koledžą, Ovenas Noremas 1923–1924 m. studijas tęsė Minesotos universitete, toliau – Sent Polo Liuterio seminarijoje. Ją baigęs, 1927 m. rugpjūčio 21 d. įšventintas kunigu, dešimtį metų tarnavo Helenos, Hogelando, Havrės ir kitose parapijose Montanos valstijoje.

1927 m. rugpjūčio 3 d. Spokeine, Vašingtono valstijoje, Ovenas Noremas vedė Portlando konservatorijos absolventę Evelyn Margaret Imbler (1907–1996). Šeima susilauks trijų dukterų ir sūnaus.

1937 m. liepą kunigas Ovenas Noremas buvo priimtas į JAV diplomatinę tarnybą ir tų pačių metų rugpjūčio 23 d. paskirtas nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Lietuvoje, lapkričio 3 d. su šeima išvyko į Lietuvą, kredencialus įteikė lapkričio 26 d. Ovenas Noremas buvo pirmasis JAV ambasadorius, nuolat rezidavęs Kaune.

Dirbdamas diplomato darbą, kunigas Ovenas Noremas Kaune taipogi studijavo teisę VDU. 1940 m. birželį diplomatui teko tapti sovietų okupacijos ir tragiškų jos padarinių liudininku. Nebaigęs ketverių metų kadencijos, JAV nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Ovenas Noremas iš Lietuvos išvyko 1940 m. liepos 30 d. Tų pačių metų rugsėjo 5 d. buvo uždaryta ir JAV atstovybė Lietuvoje, nepripažįstant okupacijos ir prievartinio Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą.

„Timeless Lithuania“ 1967 m. leidimas

Grįžęs į JAV, kunigas Ovenas Noremas iš pradžių su šeima apsigyveno San Diege, vėliau La Chojoje (La Jolla), kurį laiką tarnavo kariuomenės kapelionu, sutelkė La Chojos evangelikų liuteronų parapiją. Iš Valstybės departamento tarnybos pasitraukė 1941 m. sausio 4 d.

1943 m. Ovenas Noremas Čikagoje išleido knygą „Timeless Lithuania“, kurioje amerikiečių skaitytojams aprašė Lietuvos istoriją nuo seniausių laikų iki sovietų okupacijos (1967 m. išėjo knygos antras leidimas). Ir vėliau ragino amerikiečius nepamiršti sovietų okupuotų Baltijos valstybių, parašė Lietuvai skirtų eilėraščių.

Vos pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, kunigas Ovenas Noremas su šeima išvyko į Vokietiją, dirbo JAV Nacionalinės liuteronų tarybos pagalbos organizacijose, rūpinosi perkeltaisiais asmenimis. 1948 m. grįžo į Kaliforniją.

1948 m. Los Andželo vakarinėje dalyje kunigas Ovenas Noremas sutelkė Šv. Andriaus (St. Andrew’s) evangelikų liuteronų parapiją. Šios parapijos bažnyčioje daugelį metų meldėsi savų maldos namų neturėjusi Los Andželo lietuvių evangelikų liuteronų parapija, aptarnaujama kunigo Martyno Preikšaičio (1908–1980). Kunigas Ovenas Noremas aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių bendruomenės gyvenime, buvo išrinktas Lietuvių protestantų sąjungos garbės nariu.

1977 m. rugpjūčio 21 d. Trejybės liuteronų bažnyčioje Anaheimo Hilse, Kalifornijoje, kunigas Ovenas Noremas šventė kunigystės ir santuokos 50 metų sukaktis, kunigą su žmona sveikino ir Lietuvių protestantų sąjungos atstovai. Nuotraukoje po šventinių pamaldų (iš kairės) sėdi: Alena Devenienė, Evelyn Norem, kunigas dr. Ovenas Noremas ir kunigas Martynas Preikšaitis; stovi: Vytautas Glažė, Mėta Lidums, Emilis Sinkys, Hypatija Yčaitė-Petkuvienė, dr. Mykolas Devenis ir Jonas Kutra.

Išėjęs į pensiją, nuo 1964 m. kunigas Ovenas Noremas su žmona gyveno Kosta Mesoje, toliau rūpinosi dvasine tarnyste įvairiose pietinės Kalifornijos parapijose, dalyvavo visuomenės veikloje.

Sulaukęs septyniasdešimt devynerių, kunigas dr. Ovenas Noremas 1981 m. spalio 25 d. mirė Niuport Byčo globos namuose šalia Kosta Mesos (Costa Mesa, Orange county), Kalifornijoje. Kuklios atsisveikinimo pamaldos surengtos Niuport Harboro liuteronų bažnyčioje.

Comments are closed.