Kunigas Vilhelmas Banžėrius

Kunigas Vilhelmas Banžėrius apie 1978 m.

1981 m. lapkričio 21 d. Koršenbroiche (Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, VFR) mirė Vilhelmas Banžėrius, evangelikų liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis.

Vilius Banžėrius (Wilhelm Banszerus) gimė 1909 m. sausio 12 d. Voveriškiuose (Agluonėnų vls., Klaipėdos aps.) gausioje ūkininkų Jurgio ir Marinkės (g. Jakumaitytės) Banžėrių šeimoje, buvo jauniausias vaikas. Pradžios mokyklą lankė Rokuose.

1929 m. baigęs lietuvišką Klaipėdos gimnaziją (1930 m. jai bus suteiktas Vytauto Didžiojo vardas), Vilhelmas Banžėrius pradėjo studijuoti Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakultete Kaune, po pirmo semestro studijas tęsė Karaliaučiaus universitete. Toliau teologiją studijavo Greifsvaldo (Vokietija) ir Vienos (Austrija) universitetuose. Baigęs studijas, 1933 m. buvo paskirtas Dovilų parapijos kunigo padėjėju, nuo 1934 m. tarnavo Pašyšiuose. 1937 m. birželio 20 d. Klaipėdos Šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčioje ordinuotas kunigu ir paskirtas Pašyšių parapijos klebonu. Apie 1935 m. vedė Martą Palavykaitę (Martha Pallawiks, 1908–1991) iš Suvernų.

Kunigas Vilhelmas Banžėrius su Joninių šventės dalyviais – Klaipėdos krašto giedotojų sąjungos chorų ir Klaipėdos šaulių rinktinės nariais bei svečiais – ant Rambyno kalno 1934 m. birželio 22 d.

Kunigas Vilhelmas Banžėrius dalyvavo lietuviškoje kultūrinėje veikloje, laikydavo pamaldas Joninių šventėje ant Rambyno kalno.

Artėjant raudoniesiems okupantams, 1944 m. rudenį kunigas Vilhelmas Banžėrius buvo pašauktas į Vokietijos kariuomenę ir pasiųstas į Rytų frontą, karo pabaigoje pateko į sovietų nelaisvę.

Paleistas iš nelaisvės, kunigas Vilhelmas Banžėrius įsikūrė Saksonijos-Anhalto žemėje, Rytų Vokietijoje, kur buvo apsistojusi iš Klaipėdos krašto pasitraukusi žmona su savo tėvais. Beveik trisdešimt metų kunigas Vilhelmas Banžėrius tarnavo Volmiršteto (Wolmirstedt) apylinkėse, Magdeburgo apskrityje, – iki 1949 m. kunigavo Farslėbene, vėliau – Zamsvėgene (Samswegen), dar aptarnaudamas ir Cylicą (Zielitz) bei Mesebergą.

Kunigo Vilhelmo Banžėriaus ir Martos Palavykaitės vestuvės

1968 m. kunigui Vilhelmui Banžėriui buvo leista apsilankyti gimtinėje, čia spėjo pasimatyti su Kantvainiuose gyvenusiu broliu, susitiko su kitais giminaičiais, apžiūrėjo prieš kelerius metus sovietų uždarytą Pašyšių evangelikų liuteronų bažnyčią…

1974 m. išėjęs į pensiją, iš Zamsvėgeno kunigas Vilhelmas Banžėrius su žmona persikraustė į Vakarų Vokietiją, įsikūrė Koršenbroiche (Korschenbroich), Noiso apskrityje, Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, įsitraukė į išeivijos veiklą.

Baigdamas septyniasdešimt trečiuosius gyvenimo metus, kunigas Vilhelmas Banžėrius po sunkios ligos mirė 1981 m. lapkričio 21 d. savo namuose Koršenbroiche. Po atsisveikinimo pamaldų Kleinenbroicho Martyno Liuterio bažnyčioje (Martin-Luther-Haus) lapkričio 26 d. buvo palaidotas Kleinenbroicho naujosiose kapinėse.

Comments are closed.